Teorie a aplikace termografie

Komu je školení určeno

Dvoudenní skolení je určeno pro všechny, kteří chtějí rozšířit své teoretické i praktické zkušenosti v oblasti bezdotykového měření teploty a teplotních polí. Od uchazečů se očekávají praktické zkušenosti práce s infračervenou termografickou kamerou i základní orientace v pojmech infračervené termografie (emisivita, tepelné záření, apod.).

Obsah a struktura školení

Školení je rozděleno do dvou dnů. První den je zaměřen na teoretické aspekty termografie, druhý den je pak věnován praktickým aplikacím, práci se software a tvorbě reportů.

Školení je zakončeno testem a diskuzí, při níž si mohou posluchači ověřit pochopení přednášené látky.

1. den:

 • Fyzikální principy termografie – tepelné záření, Planckův vyzařovací zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon, Wienův posunovací zákon, elektromagnetické záření a spektrum, teplota, přenos tepla.
 • Princip funkce a užívání IČT kamery, základní parametry – blokové schéma zapojení, ovládání IČT kamery, bezpečné pořizování dat, výběr palety, základní parametry a výběr vhodného typu termokamery, měřící funkce IČT kamery.
 • Nejistoty termografického měření – obecná teorie nejistot, emisivita a její stanovení, činitelé ovlivňující emisivitu, přenos a vliv atmosféry, zdánlivá odražená teplota a její stanovení, další zdroje nejistot, korekce a předcházení nejistot, teplotní přizpůsobení, kalibrace IČT kamery
 • ČSN EN 18434 – normativní názvosloví, kvalitativní a kvantitativní termografie, diagnostické postupy apod.

2. den

 • Termografická diagnostika budov – vhodná metodika, příklady z praxe, zajištění vhodných podmínek měření, skladba protokolu o měření, volba vhodného vybavení, uvažování vlivu okolních podmínek, související normy
 • Termografická diagnostika elektrických strojů a zařízení – vhodná metodika, příklady z praxe, skladba protokolu o měření, související normy
 • Termografická diagnostika fotovoltaických elektráren – nezbytné podmínky měření,
 • Software pro termografii – analyzační nástroje v SW QuickReport, Flir Tools, Flir tools+ a Flir Reporter Pro
 • Software pro termografii – tvorba protokolu o měření, náležitosti protokolu, vytvoření cvičného protokolu
 • Test – krátký test pro ověření pochopení přednášené látky, diskuze nad testem

Co vás naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen:

 • používat infračervenou termografickou kameru a doplňující měřící techniku,
 • zjišťovat zdroje nejistot a chyb měření a znát možnosti jejich korekce,
 • bezpečně pořizovat termografická data a udržovat jejich databázi spolu s výslednými trendy,
 • ověřovat kalibraci infračervené termografické kamery,
 • vyhodnocování výsledků měření ve vhodném software,
 • vytváření zpráv (protokolů) o měření a upozornění na nejzávažnější zjištěné skutečnosti,
 • ve vybraných aplikacích vykonávat základní zaměření (určení) závad a stanovovat jejich závažnost.

Přístrojové vybavení

Základní fakta o školení

Místo konání: Sídlo společnosti Workswell s.r.o., Dr. Zikmunda Wintra 376/5, Praha 6, popis cesty a mapa
Počet účastníků: maximálně 7
 
Rozsah školení: 2x začátek v 10:00, konec v cca 17:00 hod
(dvoudenní školení)
Potřebné znalosti: praktické zkušenosti s IČT kamerou,
orientace ve fyzice na úrovni střední odborné školy
Lektor: Ing. Jan Sova
 
V ceně: tištěné podklady, certifikát o absolvování
 
Cena: 4 000 Kč bez DPH
 

Kdy se školení koná?

Viz termíny školení.